योजना माहिती

Sr Title View
1 यांत्रिकीकर्ण - पीएमकेएसवाय मार्गदर्शक तत्त्वे 30 जून 18
2 यांत्रिकीकरण - यत्रिकीकरण राजे पर्सक्रूट योजना 19-06-2019
3 कृषि तत्रंज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा)
4 ग्रामीण युवकांना कौशल्य आधारित प्रशिक्षण
5 मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना मार्गदर्शक सूचना
6 परंपरागत कृषि विकास योजना मार्गदर्शक सूचना २०१९-२०
7 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुष्म सिंचन योजना
8 राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना मार्गदर्शक सूचना २०१९-२०
9 राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृद आरोग्य पत्रिका योजना २०१९-२० मार्गदर्शक सूचना
10 राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृद आरोग्य पत्रिका योजना नमुना
11 जलयुक्त शिवार
12 मागेल त्याला शेततळे मार्गदर्शन सूचना-२०१९
13 क्रॉपसाप संलग्न शेतीशाळा २०१९-२० मार्गदर्शक सूचना
14 गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे योजना मार्गदर्शक सूचना
15 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना २०१९-२०
16 पिकांवरील कीड- रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (कॉपसॅप) 2019-20 मार्गदर्शक सुचना
17 बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना मार्गदर्शक सूचना २०१९-२०
18 रा.अ.सु.अ अन्न धान्य पिके २०१९-२० च्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शकसूचना
19 राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अंतर्गत ऊस विकास कार्यक्रम २०१९-२० मार्गदर्शक सूचना
20 शेतकरी मासिक मार्गदर्शक सूचना २०१९-२०
21 रा.अ.सु. अभियान - (गळीतधान्य व तेलताड) सन २०१९-२० च्या मार्गदर्शक सुचना
22 राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अंतर्गत कापूस विकास कार्यक्रम २०१९-२० मार्गदर्शक सूचना
23 पुण्यश्लोक अहिल्हादेवी होळकर रोपवाटीका योजना मार्गदर्शन सूचना